top of page

תקנון ותנאי שימוש באתר

חברת "פאן בצפון", נושאת מספר ח.פ. 65731101 (להלן "החברה") מודה לכם על שבחרתם לעשות שימוש באתר האינטרנט "פאן בצפון – שיווק אטרקציות וחוויות בארץ ובעולם" (להלן – "אתר האינטרנט") הנמצא בבעלות החברה. השם "פאן בצפון" נמצא בבעלות החברה ואין לאיש, למעט מי שהורשה לכך במפורש מראש ובכתב על-ידי החברה, זכות לעשות בהם שימוש כלשהו.
כל האמור בתקנון זה בלשון נקבה מתייחס גם לזכר ולהיפך; וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים – ולהיפך.
אין לראות הוראה מהוראות התקנון כגורעת מהוראה אחרת אשר בתקנון. הכותרות בתקנון זה הן לצורך הנוחות בלבד.

 

1.    מטרת התקנון
תקנון זה (להלן – "התקנון") בא להבטיח את זכויות המבקרים ו/או הגולשים ו/או המשתמשים בכל דרך אחרת באתר האינטרנט (להלן יחדיו – "הגולשים"), לקבוע את אחריות החברה, ולהסדיר את מהות היחסים העסקיים והמשפטיים שבין הגולשים לבין החברה.
הוראות התקנון יחולו לגבי כל גולש באתר האינטרנט, לרבות לגבי כל המפרסם חוות-דעת או פרסום אחר באתר האינטרנט וכן לגבי כל רוכש (לרבות רוכש פוטנציאלי) של כרטיסים (כהגדרתם להלן).
בעשותכם שימוש באתר האינטרנט ובעצם הגישה, הגלישה, הדפדוף, הרכישה והשימוש באתר האינטרנט או בכל אפליקציה אחרת הקשורה אליו באמצעות פלטפורמה כלשהי וכן/או בעצם השלמתה על-ידיכם של כל הזמנה, אתם מאשרים ומסכימים, באופן סופי ובלתי-חוזר, כי הנכם מעל גיל  18 שנים, יודעים קרוא וכתוב, שולטים בשפת התקנון, בעלי כשרות משפטית וכי הנכם מודעים, קראתם, הבנתם והסכמתם לכל אחד ואחד מתנאי התקנון, במלואם וללא תנאי או הסתייגות וכי לא תהא לכם ו/או למי מטעמכם כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד החברה, אתר האינטרנט, בעלי אתר האינטרנט, מנהלי החברה, סוכניהם, שולחיהם ו/או כל מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות החברה על-פי התקנון. במידה ואין אתם מסכימים להוראה מהוראות התקנון עליכם להימנע לאלתר מעשות שימוש באתר האינטרנט.

 

2.    מטרת אתר האינטרנט
אתר האינטרנט, המופעל על-ידי החברה, הינו פלטפורמה מקוונת (on-line platform) ברשת האינטרנט אשר באמצעותה ובמסגרתה יכול/ים ספק/ים (להלן – "הספקים") להציג את פעילותם ואת הפעילות שהם מפעילים ומעניקים (להלן – "הפעילות") להזמנה ולרכישה – מחד, ומאידך – הגולשים יכולים לרכוש מהספקים, באמצעות אתר האינטרנט, כרטיסים לפעילות זו או אחרת (להלן – "הכרטיסים").

 

3.    היחסים בין החברה, אתר האינטרנט, הספקים והגולשים
למען הסר ספק, החברה אינה מבצעת בעצמה את הפעילות המוצגת באתר האינטרנט ואף אינה מוכרת את הכרטיסים. הכרטיסים מוצעים למכירה, ונמכרים, לגולשים על-ידי הספקים השונים – עצמם ולא על-ידי החברה.
על-ידי ובעצם רכישת הכרטיסים באמצעות אתר האינטרנט כאמור, אתם נכנסים, מרצון ועל-דעתכם בלבד, ליחסים חוזיים ישירים (המחייבים אתכם מבחינה חוזית ומשפטית) עם הספקים ו/או מי מהם אשר ממנו רכשתם את הכרטיסים.
יודגש, כי החל מהעת שאתם מבצעים את ההזמנה, החברה מתפקדת כמתווך בלבד ביניכם – הגולשים לבין הספקים. אתר האינטרנט ו/או החברה אינם סוכנויות מכל מין וסוג שהוא.

על-ידי הגלישה ו/או השימוש באתר האינטרנט ו/או רכישת הכרטיסים באמצעות אתר האינטרנט כאמור, הנכם מכירים בכך שהשימוש ברשת האינטרנט כרוך לעיתים בהפרעות ובהפסקות שאינן בשליטת החברה, ושהחברה איננה, ולא תהיה, אחראית לכל שיבוש ולכל אבדן מידע בזמן העברת מידע על גבי רשת האינטרנט. ייתכן ואתר האינטרנט יהיה לא זמין מעת לעת מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תחזוקה שוטפת. בשל נסיבות התלויות בחברה וכן בשל נסיבות אשר אינן תלויות בחברה, יתכן שהגישה לאתר האינטרנט תופרע, תושעה ו/או תופסק, באופן זמני או לצמיתות. הנכם פוטרים את החברה מראש בגין כל נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שייגרמו לכם עקב האמור לעיל.
לחברה תהיה הזכות, בכל עת, לשנות ו/או להפסיק כל מאפיין ו/או תכונה ו/או שימוש של אתר האינטרנט, לרבות תוכן, שעות פעילות וציוד הנדרש לצורך גישה ושימוש באתר האינטרנט. החברה רשאית להפסיק הפצתו של כל מידע, רשאית לשנות או להפסיק כל שיטת העברת מידע ורשאית לשנות את מהירויות העברת המידע או כל מאפיין אותות ו/או מאפיין שידור אחרים.

 

4.    פרסום מידע באתר האינטרנט
כל המידע ו/או התכנים מוצגים באתר האינטרנט (לרבות אך מבלי לגרוע: איכות, רמה, תמונות, דימויים, צילומים, מידע, נתונים, מחירים, זמינות וכיוב') (להלן יחדיו – "התכנים") בתום לב ומבוססים רק על מידע המסופק לחברה על-ידי הספקים ובאחריותם. לפיכך, אין בהצגת התכנים משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד החברה לגבי אופיים של הספקים ו/או הפעילויות ו/או תכונותיהם והספקים הם האחראים, באופן מלא ובלעדי, לעדכון המחירים, הזמינות, התכנים ולכל מידע אחר המוצג באתר האינטרנט לגבי הפעילות הרלבנטית.
למרות שנציגי החברה ישתמשו בתבונה ובאחריות בפרסום המידע באתר האינטרנט, אין הם יכולים לוודא, והם לא יוודאו, וממילא – החברה ונציגיה לא יהיו ערבים לכך שהתכנים הינם מדויקים ו/או שלמים ו/או נכונים.
החברה ונציגיה אינם ולא יהיו אחראיים, בשום צורה ו/או אופן, לכל טעויות (לרבות שגיאות טופוגרפיות וגלויות לעין) ו/או הפרעות [בשל כל תקלה, תיקון, שדרוג או תחזוקה (זמניים ו/או חלקיים) של אתר האינטרנט] ו/או מידע לא מדויק ו/או מטעה ו/או לא נכון ו/או השמטה ו/או אי הכללת מידע זה או אחר. כל מקום אירוח הינו ויהיה אחראי בלעדי ובכל עת לדיוק ו/או לשלמות ו/או לנכונות המידע (התיאורי) ולכל התכנים המוצגים באתר האינטרנט לגביו ובקשר אליו. אתר האינטרנט אינו כולל, ואין להתייחס אליו כאילו הוא כולל, המלצה ו/או הבטחה ו/או הנעה ו/או התחייבות ו/או אישור של האיכות ו/או הרמה ו/או המחיר בקשר עם פעילות כלשהי.
כל המידע המפורסם על-ידי החברה באתר האינטרנט והשירותים הניתנים במסגרתו זמינים לשימוש אישי ובלתי-מסחרי – בלבד. לפיכך, אין אתם רשאים למכור שירותים אלה בשנית ו/או לבצע קישור עמוק ו/או להשתמש ו/או להעתיק ו/או לעקוב [לדוגמא ספיידר (spider) ו/או סקרייפ (scrape)] ו/או להציג ו/או להוריד ו/או לשעתק כל תוכן או מידע, תוכנה, מוצרים או שירותים הזמינים באתר האינטרנט עבור כל מטרה ו/או פעילות מסחרית ו/או מתחרה. אין במידע ובתכנים המופיעים באתר האינטרנט כדי להוות המלצה ו/או הנעה ו/או הבטחה כלשהי מצידם של החברה ו/או של אתר האינטרנט ו/או אישור לנכונות המידע והתכנים ו/או הסכמה עם תוכנם. אין לבצע באתר האינטרנט פעולות כלשהן אשר נוגדות את הדין ו/או את זכויותיו של צד ג' כלשהו.
בכל מקרה של ספק, אנא צרו קשר עם החברה.
גולשים לא יפרסמו או ישדרו דרך אתר האינטרנט כל חומר אשר מפר בכל דרך שהיא את זכויותיהם של אחר/ים ו/או כל חומר לא-חוקי, מאיים, פוגעני, מטעה, מסיט, מעליב, משמיץ, דוחה, חודר/מפר פרטיות, וולגרי, גס, מגונה או באופן אחר מעורר התנגדות, מעודד התנהגות פלילית, מקים עוולה אזרחית ו/או שמפר בדרך אחרת כל חוק ו/או דין ו/או אשר מכיל דבר פרסום או שידול בקשר למוצרים או שירותים כלשהם, זאת ללא הסכמתה המפורשת של החברה, מראש ובכתב.
כל התנהגות מצד גולשים אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה מגבילה ו/או מונעת ו/או מפריעה לגולש/ים אחר/ים מלהשתמש וליהנות מאתר האינטרנט – הינה אסורה.
גולשים לא יעשו שימוש באתר האינטרנט על-מנת לפרסם ו/או לשדל מטעמים מסחריים, דתיים, פוליטיים, לא מסחריים ו/או אחרים, לרבות שידול של גולשים להפוך משתמשים של שירותים אחרים אשר, במישרין או בעקיפין, מתחרים או עלולים להתחרות בחברה.

 

5.    ציוד
הגולשים יהיו אחראים באופן בלעדי לכל פריטי הציוד הנדרשים על מנת לקבל גישה ולעשות שימוש באתר האינטרנט ולכל העלויות הכרוכות בכך (לרבות אך מבלי לגרוע וככל שנדרש: קבלת ואחזקת טלפון, קו תקשורת, מחשב, חומרה וכל ציוד אחר הנדרש (להלן יחדיו: "הציוד").
החברה לא תהיה אחראית לכל הנזקים לציוד ו/או לתוכנה ו/או למידע של הגולשים כתוצאה משימוש וגלישה באתר האינטרנט.

 

6.    רישום באתר האינטרנט
לשם השלמת הליך הרישום יהיה על כל גולש המעוניין בכך להזין טופס הכולל את פרטיו האישיים המפורטים להלן: שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני, בחירת סיסמא, טלפון, כתובת, מספר תעודת זהות ופרטי כרטיס אשראי.
בעצם הזנת הפרטים האמורים הגולש מצהיר כי אלו הפרטים שלו, כי הם נכונים, מדויקים ומלאים ושכרטיס האשראי, הדואר האלקטרוני וקו הטלפון הינם בבעלותו.
במידה והזמנה תבוצע ללא שהוזנו מלוא הפרטים המלאים כאמור, החברה תהיה רשאית לבטל את רכישת הכרטיסים המבוקשת.
על-פי חוק אין הגולש חייב למסור את הפרטים בטופס הרישום ומסירתם תלויה ברצונו – בלבד. עם זאת, אם הגולש לא ימסור את מלוא הפרטים המבוקשים, הוא לא יוכל לרכוש את הכרטיסים. לחברה ו/או לספקים שמורה הזכות לבטל את השתתפות/רכישת הגולש כאמור, מכל סיבה שהיא, בכל עת ומבלי שיידרשו לנמק, וזאת בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.
הגשת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית על-פי החוק והחברה ו/או הספקים יהיו רשאים לנקוט בצעדים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים כולל תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לספקים ו/או לחברה ו/או מי מטעמם עקב שיבוש הליכי המכירה באת. האינטרנט.
מועד רכישת הכרטיסים כפי שנרשם במחשבי החברה הוא המועד הקובע לכל דבר ורישומו במחשבי החברה ישמש ראיה מכרעת בעניין זה

 

7.    רכישה של כרטיסים באתר האינטרנט
כל הפעילויות המתוארות באתר האינטרנט ואשר ניתן לרכוש להן כרטיסים תוארו באופן בלעדי על-ידי הספקים (לרבות הוספה של צילומים ככל שיש כאלה) ומבלי שהחברה ביצעה בדיקה כלשהי לגבי התיאור כאמור.
מטבעם של דברים, לאור התחלופה הגבוהה של הפעילויות המוצעות ולאור ההיקף הגדול של הפעילויות המוצעות, החברה אף אינה יכולה לבצע בדיקה עצמאית משלה לגבי הפעילויות המוצעות. בסמוך ו/או בשולי כל פעילות מופיעים התכנים שהוצבו כולם על-ידי הספק ועל-פי שיקול-דעתו הבלעדי. לתשומת ליבכם, כי לכל ספק הזכות לשנות בכל עת (אך כמובן לא לאחר ביצוע ההזמנה) את הפעילות ואת תנאיה, לרבות את מחירה ואת תנאי התשלום והתכנים. טרם ביצוע ההזמנה נא וודאו את המחירים והתנאים העדכניים של הכרטיסים שברצונכם לרכוש וכן את עלותם הכוללת.
טרם ביצוע ההזמנה, נא בדקו כי הפעילות מתאימה לכם מכל הבחינות, לרבות מבחינת גיל המשתתפים, מיקומה, טיבה, זמינותה, איכותה ומחירה.
עצם הצגת הפעילות באתר האינטרנט אינה מהווה המלצה ו/או הבעת דעה מצד החברה ו/או אתר האינטרנט לגבי אופיין של הפעילויות, תכונותיהן, טיבן, יכולתו של הספק לשווק אותן, מחיריהן בשוק החופשי וכיו"ב. אנו ממליצים לכם לבצע מראש סקר שוק על-מנת לבדוק הפעילויות, מחירים וכיו"ב אצל מתחרים שונים – הן כאלו המשווקים את הפעילויות המוצעות על-ידיהם באתר האינטרנט והן כאלה שאינם משווקים את הפעילויות באתר האינטרנט.
רשאי לרכוש כרטיסים באתר האינטרנט כל תושב ישראלי אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט, תעודת זיהוי תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות.
החברה רשאית למנוע מגולשים לרכוש כרטיסים באתר האינטרנט באופן זמני או לצמיתות, וזאת על-פי שיקול דעתה הבלעדי, אף מבלי סיבה, ומבלי למסור הודעה על כך או לנמק.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא החברה רשאית למנוע מגולשים לרכוש כרטיסים באתר האינטרנט, בין השאר, בכל אחד מהמקרים הבאים:
    אם הפרו את תנאי התקנון; ו/או
    אם מסרו במתכוון פרטים שגויים;ו/או
    אם ביצעו מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות החברה ובתי העסק; ו/או
    אם כרטיס האשראי שברשותם ושפרטיו נמסרו לאתר האינטרנט נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי; ו/או
    מכל סיבה ראויה ו/או חוקית אחרת, על-פי שיקול-דעתה הבלעדי של החברה.
 
8.    מימוש הכרטיסים
הכרטיס הנו למימוש חד-פעמי, ולא ניתן לממש כרטיס יותר מפעם אחת. הזכות הנובעת מהכרטיס גלומה בכרטיס המקורי וכל העתק של כרטיס, הינו חסר כל תוקף ולא יקנה כל זכות.
החברה והספק לא יהיה אחראים לאובדן ו/או לגניבה ו/או לשכפול ו/או להדפסה בייתר של הכרטיסים ו/או של מספרם הסידורי.
החברה איננה מגבילה מכירה ו/או העברה של כרטיס לצד ג', על ידי הגולשים, כאשר במקרה שכזה ימשיכו לחול כל תנאי השימוש ותנאי הכרטיסים, לרבות, אך לא רק, הגבלות האחריות של החברה, גם כלפי רוכש הכרטיס ו/או מקבלו בהעברה. כל האחריות וההשלכות בכל הקשור ו/או הנובע ממכירת ו/או מהעברת כרטיס לצד ג', לרבות, אך לא רק, במידה וחלות על כך הגבלות ו/או הוראות על פי כל דין, הינן על הגולש בלבד.
כל ניסיון לעשות שימוש הכרטיס בניגוד לתנאים המפורטים לעיל ולהלן או בניגוד לתנאים שיופיעו בהצגת העסקה באתר האינטרנט או על גבי הכרטיס, במצטבר, יגרום לביטול תוקפו של הכרטיס.
כל הכרטיסים מוגבלים בזמן לצורך מימושם כך שלאחר תקופת תוקפו של הכרטיס לא ניתן יהיה לעשות בכרטיס כל שימוש והכרטיס לא יקנה לרוכש הכרטיס כל זכות מכל סוג וכן לא יקנה זכות להחזר כספי, בכפוף לכל דין.
על כן, באחריות רוכש הכרטיס לממש את הכרטיס במהלך תקופת תוקפו של הכרטיס. רוכש כרטיס אשר לא מימש את הכרטיס, מכל סיבה שהיא, במהלך תקופת תוקפו של הכרטיס, יאבד את זכאותו לקבלת ו/או להשתתף בפעילות הגלומה בכרטיס ולא יהיה זכאי לכל החזר, תשלום ו/או פיצוי, מכל מין וסוג שהוא.
במידה ולא צוינה מגבלת זמן למימוש הכרטיס, תוקפו יפוג לאחר _________ חודשים מיום רכישתו, אלא אם צוין אחרת.
יובהר כי הכרטיסים אינם מהווים "תווי קניה" כהגדרתם בסעיף 14ח לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981.
יש לממש את הכרטיס באירוע אחד.
לא ניתן להמיר את הכרטיס בזיכוי כספי.

 

9.    ביטול עסקה על-ידי הגולשים
על-ידי רכישת כרטיסים לפעילות באמצעות אתר האינטרנט, אתם מקבלים ומסכימים לכך שהרכישה שביצעתם באמצעות אתר האינטרנט תהא ניתנת לביטול בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981, בכתב (גם בפקסימיליה או תקשורת אלקטרונית) ובתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום הרכישה כאמור. נעשה הביטול כאמור תוך יותר מ-14 (ארבעה עשר) ימים מיום הרכישה כאמור – תחויבו במלוא עלות רכישת הכרטיסים.
בוטלה על-ידיכם רכישה של כרטיסים לפעילות תוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום הרכישה כאמור, אתם תהיו זכאים להשבתה על-ידי הספק של כל תמורה ששולמה על-ידיכם לספק (בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מעלות הכרטיסים או 100 (מאה) שקלים-חדשים, לפי הנמוך מביניהם).
דמי הביטול עשויים להיגבות על-ידי הספק או על-ידי החברה. בכל מקרה של ויתור על גביית דמי הביטול על-ידי אחד מאלה, יהא השני זכאי לגבותם, ואין בויתור על גביית דמי הביטול מצד אחד מהם כדי לפגוע בזכות השני לגבותם, בכפוף לכך שלא ייווצר כפל חיוב. רק במקרה בו הן הספק והן החברה יוותרו על גביית דמי הביטול, לא יחויב הגולש בדמי ביטול.
במקרה של ביטול עסקה כאמור עקב פגם או אי התאמה בין הפעילות לבין הפרטים שנמסרו לגביה על-ידי הספק, הגולש לא יחויב בדמי ביטול כלשהם.
החזרת התמורה תהא לאחר ובתנאי שכרטיס האשראי שלכם חויב בסכום התמורה, ככל שניתן או במועד הקרוב ביותר לכך ותיעשה באופן שנעשה בו התשלום. נעשתה הרכישה שבוטלה כאמור באמצעות כרטיס אשראי, ייתכן ותחויבו גם בתשלום שגבתה חברת כרטיסי האשראי בעד סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה.

 

10.    ביטול עסקה על-ידי החברה
החברה ו/או מי מטעמה שומרים לעצמם את הזכות להפסיק בכל עת, מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר האינטרנט ו/או לבטל מכירה של כרטיסים, לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
    אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר האינטרנט פעילות בלתי חוקית;
    אם אירעה תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע רכישת כרטיסים;
    במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת החברה את המשך מכירתם של כרטיסים, ביצועה או השתתפות מספקת במכירה;
    במידה ותחול טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור הפעילות, בתנאי המכירה, ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או טעות בהזנת הנתונים מהספק/הגולש, רשאית החברה לבטל את הרכישה הספציפית;
    בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתנאי התקנון.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה רשאית לבטל רכישת כרטיסים, אם הרכישה בוצעה ללא פרטיו המלאים/המדויקים של הגולש.

 

11.    שינוי התקנון
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, ובכלל זה להפסיק, להשעות ו/או לבטל, את התקנון, מעת לעת לפי שיקול-דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש ואף ללא סיבה וכן ללא חובת נימוק וללא חובה למסור הודעה בנדון, ותנאים חדשים אלה יחייבו את הגולשים מרגע פרסומם באתר האינטרנט. רק ההוראות שיפורסמו בתקנון זה יחייבו את החברה כלפי מבצעי פעולות וגולשים באתר האינטרנט.
במידה והחברה תערוך שינויים מהותיים בתקנון (ובכלל זה שינויים הנוגעים להוספת עמלות ותשלומים נוספים), החברה תודיע לכם על כך על-ידי משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני אשר באמצעותה נרשמתם ופתחתם חשבון אצל החברה ו/או על-ידי פרסום הודעה בדבר השינוי האמור באתר.
כל שינוי בתנאי השימוש יחול החל ממועד השינוי, אלא אם מדובר בשינוי מהותי שאז יחול החל ממועד משלוח הודעת הדואר האלקטרוני האמורה לעיל או ממועד פרסום ההודעה באתר האינטרנט, על-פי המוקדם ביניהם, ובתנאי ששינויים אלו לא יחולו על כרטיסים שנרכשו לפני המועד הקובע לתחולת השינויים האמורים.
השינויים האמורים בתנאי השימוש יחולו באופן מיידי על כל הגולשים, אלא אם מדובר בשינוי מהותי שאז כאמור יחולו השינויים החל מתן ההודעה האמורה באמצעות הדואר האלקטרוני או פרסום ההודעה האמורה באתר האינטרנט, וכל שימוש באתר האינטרנט על-ידי הגולשים אחרי ביצוע השינויים האמורים תיחשב הסכמה וקבלה של השינויים האמורים על-ידי הגולשים.
אנו ממליצים לכם לקרוא מחדש, מעת לעת, את תנאי התקנון כדי להיות מעודכנים בשינויים בהם.

 

12.    המשך התכתבות
עם השלמת רכישת הכרטיסים אתם מסכימים לקבל לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרתם לחברה עת פתיחת החשבון באתר האינטרנט:
    הודעת אימייל הכוללת מידע על הפעילות נשוא הכרטיסים והצעות מסוימות (לרבות הצעות מצד שלישי במידה ובחרתם לקבלן) הנוגעות לפעילות ולמקום ביצועה;
    הודעת אימייל שיתכן שתשלח אליכם לאחר תום הפעילות, המזמינה אתכם למלא את טופס חוות-דעת האורח שלנו;
    הצעות המתפרסמות באתר האינטרנט מעת לעת.
הנכם מאשרים בזאת לחברה ו/או למי מטעמה לשלוח לכם הודעות דואר אלקטרוני כאמור.
ככל שתבקשו שהחברה תאפשר לכם לבחור לקבל מהחברה או לבחור לחדול מלקבל מהחברה הודעות דואר אלקטרוני מסוגים מסוימים ו/או הודעות דואר אלקטרוני הרלוונטיות לאזורים גיאוגרפים מסוימים, הרי שהנכם מודעים לכך ומאשרים בזאת כי על אף בחירתכם כאמור, החברה תהיה רשאית בכל עת לשלוח לכם גם הודעות דואר אלקטרוני אשר אינן מהסוגים המסוימים ו/או אשר אינן רלוונטיות לאזורים הגיאוגרפים המסוימים כאמור, וזאת בהתאם לשיקול דעתה של החברה כפי שהיה מעת לעת. האמור אינו גורע מזכותכם לחדול מקבלת כל הודעת דואר אלקטרוני מהחברה בהתאם לאמור בסעיף זה להלן ולהוראות כל דין.
באם הנכם חפצים להפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני כאמור, הנכם מוזמנים לבקש להסירכם מרשימת התפוצה בהתאם לאפשרות הקיימת בכל הודעה שנשלחה אליכם כאמור.
כמו כן, באישורכם את תנאי תקנון זה הנכם מביעים הסכמתכם לכך שהחברה ו/או מי מטעמה תהיה רשאית לפנות אליכם מעת לעת בהצעות שיווקיות ופרסומיות, לרבות באמצעות דיוור ישיר, הודעות SMS, דואר אלקטרוני, פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי ו/או באמצעות כל דרך תקשורת אחרת כלשהי.

 

13.    מחירים ותשלום
המחירים המוצגים באתר האינטרנט כוללים מע"מ, ככל שהדבר מחויב על-פי הדין, אלא אם צוין אחרת במפורש.
חיוב הגולש יתבצע על-ידי החברה, וזאת בדרך של חיוב כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר הגולש בעת ההרשמה.
במקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את כל התחייבות הגולש, תבוטל העסקה, הכרטיס לא יסופק לגולש והוא יחויב בדמי ביטול כפי שמפורט בסעיף _______ לעיל.
הגולשים מאשר בזאת שלא לשלוח אליהם קבלה לאחר ביצוע קניית הכרטיסים, אלא להסתפק באפשרות לקבל ולצפות בפרטי הקבלה באמצעות הדואר האלקטרוני ככל שיבקשו זאת ממרכז השירות של החברה.

 

14.    אבטחה ופרטיות
הגולשים מצהירים ומכירים בזאת שכל הדיונים, דירוגים, הערות, שירות לוח המודעות, חדרי הצ'ט ו/או כל תשתיות ההודעות, הממסרים והפוסטים באתר האינטרנט (להלן – "הקהילות"), אם וככל שקיימים או שיהיו, הם פומביים ואינם תקשורות פרטיות, ולכן צדדים שלישים רשאים לקרוא את התקשורות של הגולשים מבלי ידיעתם.
החברה אינה שולטת או נותנת חסות לתכנים, להודעות או למידע הנמצא בכל קהילה ולכן החברה מסתלקת באופן מפורש מכל חבות הנוגעת לקהילות ואינה אחראית לשום תוצאה הנובעת מהשתתפות גולשים בקהילות. כל מידע שגולשים מפרסמים באתר האינטרנט, בין אם בחדרי הצ'ט, בחדרי הדיונים, על לוחות המודעות או בכל דרך אחרת, אינו מידע שחלה עליו סודיות כלשהי.
על-ידי פרסום הערות, הודעות ו/או מידע אחר באתר האינטרנט, הגולשים מקנים לחברה את זכות השימוש באותן הערות, הודעות ו/או מידע אחר לצורך קידום מכירות, פרסום, חקר שוק וכן לכל מטרה חוקית אחרת מבלי הגבלה של טריטוריה, זמן או כל הגבלה אחרת.
על-ידי פרסום תקשורות באתר האינטרנט או דרכו, הגולשים יהיו כמי שנתנו לחברה רישיון בלתי הדיר, לא בלעדי, לא מוגבל בזמן וללא תמורה, לעשות שימוש, לשכפל, להעתיק, לשנות, לפרסם, לערוך, לתרגם, להפיץ, לבצע ולהציג את התקשורות לבד או יחד עם יצירות אחרות בכל צורה, מדיה או  טכנולוגיה הידועות כיום או שיהיו בעתיד, ללא מגבלות טריטוריה או זמן וכן לתת רישיונות משנה לגבי זכויות אלו.
אנו משתמשים בטכנולוגיות מתקדמות לשם הגנה על פרטיותכם ועל-מנת שרכישת הכרטיסים בהם בחרתם תהיה בטוחה ככל הניתן. אנו נהיה זכאים להחליף את דרכי אבטחת המידע על-פי שיקול-דעתנו, ללא הודעה מראש. אנו ננקוט בצעדים סבירים לשם הבטחת המידע ומתחייבים שלא להעביר מיוזמתנו וללא הסכמתכם את פרטיכם האישיים לגורמים חיצוניים כלשהם. אנו נהיה זכאים להשתמש במידע לצרכינו שלנו, ונהיה זכאים לשלוח אליכם דואר אלקטרוני ולפנות אליכם בכתב בכל מידע בדבר מבצעים של החברה, חידושים באתר האינטרנט, פרסומות ממקומות אירוח נבחרים וכיו"ב, אלא אם הודעתם לנו מראש ובכתב, כי אינכם מעוניינים בכך.
לחברה תהיה הזכות (אך לא החובה) לבקר ו/או לפקח ו/או למדוד ו/או לעקוב אחר התכנים באתר האינטרנט בכל עת, לרבות בחדרי הצ'ט ובפורומים, ככל שיהיו חלק מאתר האינטרנט, ו/או לקבוע האם השימוש באתר האינטרנט נעשה בהתאם לתקנון ובהתאם לכל הכללים שיקבעו, ככל שיקבעו, על-ידי החברה, כמו גם התאמה לכל חוק ו/או דין ו/או תקנה ו/או רגולציה ו/או בקשה/הוראה של גוף מוסמך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהיה זכאית אך לא מחויבת להסיר כל תכנים אשר החברה סברה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, שהוא מפר את תנאי התקנון או שמעורר כל התנגדות.

 

15.    הגבלת אחריות והצהרת ויתור
הגולשים מסכימים בזאת מפורשות שהשימוש באתר האינטרנט הוא על אחריותם וסיכונם הבלעדיים.
הגישה ניתנת לאתר האינטרנט כמות שהוא וככול שהוא זמין, על בסיס "AS IS" ועל בסיס "AS AVILABLE".
החברה מסתלקת מכל מצג, אחריות, ערובה, הצהרה ותנאי, בין מפורש ובין מרומזים, לרבות לגבי אי הפרת זכויות קנייניות או חוזיות, סחירות והתאמה למטרה.
אנו נהיה פטורים מכל אחריות הקשורה במערכת היחסים שביניכם לבין הספקים ו/או מכל אחריות לגבי מצגים כלשהם והתכנים שנמסרו על-ידי הספקים, לרבות תיאור הפעילויות, זמינותן, מועדן, מחיריהן ומגבלות כלשהם המוטלות בקשר אליהן אם בכלל, לרבות אזהרות מסע. כמו כן אנו נהיה פטורים מכל אחריות בגין פרסומים שונים שפורסמו באתר האינטרנט, לרבות בגין הוצאת לשון הרע, פגיעה בפרטיות וכיו"ב.
בשום מקרה, החברה ו/או נושאי המשרה, המנהלים, העובדים, הנציגים, חברות בת, חברות שותפות, המפיצים, האתרים שותפי הפצה, בעלי רישיון מורשים, הסוכנים או כל אחד אחר המעורב ביצירה, מימון, קידום, או באופן אחר הופך את אתר האינטרנט ותכניו לזמינים לא יהיו אחראיים עבור: (1) כל נזקים או הפסדים חמורים, מיוחדים, אי-ישירים או שנובעים ישירות, כל הפסד של ייצור, הפסד של רווח, הפסד של הכנסה, הפסד של חוזה, הפסד או נזק לשם הטוב או למוניטין, הפסד של תביעה; (2) כל אי דיוק הקשור למידע (המתאר) והתכנים של הספקים כפי שהיו זמינים באתר האינטרנט; (3) השירותים המבוצעים או המוצרים המוצעים על-ידי הספקים או שותפים עסקיים אחרים; (4) כל נזקים, הפסדים או הוצאות (ישירים, אי ישירים, נובעים ישירות או חמורים) שנגרמו לכם ושגרמו לכם לסבל או לתשלום, בעקבות, הנובעים או בהקשר לשימוש, אי יכולת להשתמש או עיכוב של אתר האינטרנט; (5) כל פציעה (אישית), מוות, נזק לרכוש, או כל נזקים, הפסדים או הוצאות (ישירים, אי ישירים, מיוחדים, נובעים ישירות או חמורים ) שנגרמו לכם ושגרמו לכם לסבל או תשלום, באם בשל פעולות (משפטיות), טעויות, הפרות, רשלנות (גסה), התנהגות לא נאותה במזיד, מחדלים, הצגת מצגי שווא, נזיקין או אחריות ישירה על-ידי או המשויכת (באופן מלא או חלקי) לפעילות או לשותפים עסקיים אחרים שלנו (כולל עובדיו, המנהלים, נושאי משרה, סוכנים, נציגים, או חברות שייכות שלו), אשר מוצריו או שירותו זמינים, מוצעים או מקודמים (באופן ישיר או עקיף) ב/דרך אתר האינטרנט, לרבות כל ביטול (חלקי), רישום יתר, שביתה, כוח עליון או כל אירוע אחר שאינו בשליטתנו.
בשום מקרה, החברה, בעליה ו/או אלה הפועלים בשמה ו/או מטעמה לא יהיו אחראים לתוצאות שעלולות להיות מושגות משימוש באתר האינטרנט ו/או אינם ערבים לדיוק, למהימנות או לתוכן של כל מידע, שירות או כרטיסים שיימכרו באמצעות אתר האינטרנט ו/או לכך שהשימוש באתר האינטרנט יהיה נטול הפרעות ו/או חסר תקלות ו/או נטול טעויות ו/או יינתן כסדרו בלא הפסקות ו/או שהשרת אשר באמצעותו עובד אתר האינטרנט יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים או אלמנטים זרים אחרים אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי של הגולש או בציוד אחר של הגולש כאשר הוא נכנס לאתר האינטרנט ו/או משתמש באתר האינטרנט ו/או מזמין ו/או רוכש שירותים.
בשום מקרה, חבותה ואחריותה של החברה, בשל כרטיס ו/או בקשר אליו, לא תהיה גבוהה מהסכומים ששולמו על-ידי גולש בגין איזה מהכרטיסים.

 

16.    קניין רוחני, זכויות יוצרים, סימני מסחר ובעלות ושמירה על זכויות
אתר האינטרנט וכל תוכנו מוגנים באמצעות חוקים שונים המגינים על בעלי הזכויות בו ובחלקיו, לרבות זכויות קניין רוחני שונות.
מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר האינטרנט ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, עיצוב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול באתר האינטרנט – הינם של החברה בלבד. כל סימני המסחר של החברה המופיעים באתר האינטרנט הינם בבעלות בלעדית ומלאה של החברה; אך אם פורסמו סימני מסחר באתר האינטרנט מטעמם של הספקים, הרי שסימני מסחר אלה הינם קניינם של הספקים האלה – בלבד.
אתר האינטרנט מכיל חומר המוגן על-פי דיני זכויות יוצרים, סימני מסחר ותוכן ומידע קנייני אחר, לרבות טקסט, תוכנה, תמונות, וידאו, גרפיקה, מוזיקה וצלילים. לגולשים אסור לשנות, לפרסם, לשדר ו/או להשתתף בהעברה או מכירה, ליצור עבודות נגזרות או לנצל את התכנים באתר האינטרנט בכל אופן אחר, בשלמותם או בחלקם.
אלא אם נקבע אחרת במפורש על-פי חוק, כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום או ניצול מסחרי של חומר מאתר האינטרנט, ללא אישור מפורש מהחברה – הינו אסור. במידה שהעתקה, הפצה, שידור, פרסום, של חומר מוגן בזכויות יוצרים, הינה מותרת, לא יעשו כל שינויים ו/או מחיקות של קרדיט ליוצר, סימני מסחר או הודעות בדבר זכויות היוצרים. הגולשים מכירים בכך שהם אינם רוכשים כל זכויות בעלות על-ידי הורדה מאתר האינטרנט ו/או הורדה מהודעות שקיבל מהחברה (download) של החומר המוגן מאתר האינטרנט.
רוכש ו/או גולש ו/או מבקר ו/או כל צד ג' אחר כלשהו אינו רשאי לבצע פעולה כלשהי אשר יש בה כדי לפגוע בזכויות הקניין, לרבות הקניין הרוחני, של בעלי הזכות. אין לעשות באתר האינטרנט, או בכל חלק ממנו, כל פעולה, למעט שימוש בו על-פי מטרתו. החברה אוסרת על המשתמשים ו/או המבקרים ו/או הגולשים  באתר האינטרנט לבצע בו כל פעולה שיש בה כדי להביא לשינוי אתר האינטרנט או כל חלק ממנו. העלאה של מידע לאתר האינטרנט תבוצע (אם בכלל) אך ורק בהתאם לכללים המופיעים בתקנון זה.
מבלי לגרוע בכלליות האמור חל איסור חמור על המשתמשים באתר האינטרנט: (א) לעשות בו שימוש למטרות שאינן חוקיות; (ב) לשנות, להעתיק או לשכפל (לרבות בדרך של crawlers, ספיידרים וכיו"ב אמצעים אוטומטיים או אוטומטיים למחצה), לפרסם, להפיץ, להציג בפומבי, ליצור עבודות נגזרות, לעשות שימוש שלא במסגרת אתר האינטרנט, למכור או לשווק – בין לצורך מסחרי ובין לצורך שאינו מסחרי – כל מידע, תצלום, סרטון, תוכנה, מלל, תיאור, חוות דעת, פרסום או כל עניין אחר שהופיע באתר האינטרנט; (ג) לבטל, לפגוע או לעקוף – בכל דרך שהיא – את המגבלות שנועדו לשם הגנת אתר האינטרנט ולשם מניעת העתקו/סריקתו; (ד) לבצע פעולות שעלולות להעמיס עומסי-עבודה בלתי-סבירים על תשתית אתר האינטרנט ושרתיו. ויובהר כי כל שימוש שאינו על-פי מטרתו המוצהרת של אתר האינטרנט ייחשב כשימוש שאינו סביר; (ה) ליצור קישורים מאתר האינטרנט לאתרים אחרים ו/או ליצור קישורים מאתרים אחרים אל אתר האינטרנט; (ו) להעלות לאתר האינטרנט (upload), לפרסם או להנגיש בדרך אחרת באתר האינטרנט כל חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר או זכויות קנייניות אחרות מבלי הרשאה מפורשת של בעלי זכויות היוצרים, סימני המסחר והזכויות הקנייניות האחרות.
הגולשים יהיו האחראים הבלעדיים לכל נזק הנובע מהפרה של זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קנייניות אחרות וכל נזק אחר הקשור לכך. על-ידי הצגת חומר בכל איזור פומבי באתר האינטרנט, הגולשים מצהירים שבעליהם של חומר זה נתן לחברה זכות ורישיון בלתי הדיר, לא בלעדי, לא מוגבל בזמן וללא תמורה, לעשות שימוש, לשכפל, להעתיק, לשנות, להתאים, לפרסם, לתרגם ולהפיץ את החומר האמור (כולו או חלקו) בכל העולם וכן לשלב חומר זה ביצירות אחרות בכל אופן, בכל מדיה ובכל טכנולוגיה הידועות כיום או שיהיו בעתיד, באופן המקסימלי הניתן לגבי כל זכות יוצרים הקיימת בחומר האמור. הגולשים מרשים גם לכל גולש אחר לגשת, לצפות, לאחסן, לשכפל ולהעתיק את החומר לשימוש האישי של אותו גולש. הגולשים מעניקים לחברה את הזכות לערוך, לשכפל להעתיק, לפרסם ולהפיץ כל חומר שנעשה זמין באתר על ידיהם. האמור בסעיף זה יחול לטובתה של החברה וכן לטובת כל מי מטעמה, מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

 

17.    שיפוי ושחרור 
הגולשים מסכימים להגן על, לשפות ולפצות את החברה ו/או את הגופים המסונפים לה ו/או מנהליה ו/או הדירקטורים בה ו/או עובדיה ו/או סוכניה ו/או שלוחיה מפני כל תביעה ו/או דרישה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורכי-דין, הנובעים או הקשורים לפעילותם שלא על-פי תקנון זה ו/או שלא כדין.
הגולשים הנם האחראים הבלעדיים לכל אינטראקציה עם הספקים ועם גולשים אחרים באתר האינטרנט ומשחררים את החברה מכל תביעה, דרישה, חבות הקשורים לכל פעילות ו/או כרטיס ו/או ספק, לכל פעולה של ספק, לרבות כשל של ספק לפעול בהתאם לכל דין וכן כשל של ספק לקיים את תנאי הכרטיס, וכן לגבי כל אינטראקציה, בין אם מקוונות ובין אם לאו, עם כל גולשים אחרים.

 

18.    דין חל ושיפוט
התקנון וכל הקשור באתר האינטרנט נמצא בשיפוטו של הדין הישראלי. תנאי התקנון יפורשו וייקבעו בהתאם לחוק הישראלי. כל מחלוקת שהיא בין רוכש ו/או גולש באתר האינטרנט לבין החברה בשל פעילות באמצעות אתר האינטרנט תתברר בישראל בבתי המשפט המוסמכים בעיר צפת בלבד ושאר בתי המשפט יהיו משוללי סמכות.

 

19.    שונות
כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יעשה בהן כל שימוש לפרשנות התקנון.
התקנון איננו חוזה לטובת צד שלישי והוא לא מקנה כל זכות לצד שלישי כלשהו.
ייתכן ואתר האינטרנט והתקנון יתורגם לשפות נוספות ובמקרה כזה – התרגומים כאמור יהיו זמינים באתר האינטרנט.
הגרסאות המתורגמות הינן אך תוצרים של שירות ושל אדיבות מצד החברה. במקרה של סכסוך בנוגע לתכנים והפירוש של תנאים אלה או אי התאמה או סתירה בין הגרסה העברית וכל גרסה של שפה אחרת של תנאים אלה, הגרסה העברית תחול, תגבר ותהיה המכריעה.
אם סעיף כלשהו של תנאים אלה הינו או יהיה חסר תוקף, לא צפוי או לא מחייב, אתם תישארו מחויבים על-ידי הסעיפים האחרים המפורטים בתקנון. במקרה שכזה, האכיפה של סעיף חסר תוקף זה תבוצע למרות הכול במידת האפשר שניתנת על-פי החוק המתאים, ואתם תסכימו לכל הפחות לקבל תוקף דומה לסעיף חסר התוקף, הלא צפוי או לא מחייב, שניתן על-ידי התכנים והמטרות של תנאים אלה

bottom of page